Algemene voorwaarden MOR

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst in het kader van het bezoek aan het evenement en de aanschaf van alle toegangstickets daarvoor tussen de bezoeker van het evenement en de organisatie, ongeacht hoe die tot stand komt. Door de aanschaf en/of gebruik van een ticket en/of betreding van de locatie van het evenement (te noemen: de ‘evenementlocatie’), gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

De organisatie van het evenement en/of de beheerders van de evenementlocatie hanteren huisregels (zie onderaan het document). Deze huisregels vormen een integraal onderdeel van deze algemene voorwaarden. De bezoeker verklaart zich door het kopen van het ticket op voorhand ook met die huisregels akkoord. Bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels en de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie en bevoegde instanties. Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement, in ieder geval als de openbare orde of veiligheid tijdens het evenement in gevaar komt, heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van de evenementlocatie te verwijderen.

1. Aansprakelijkheid:

 • Bezoekers betreden de evenementlocatie en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie noch binnen, noch buiten het terrein en/of het evenement mochten ondervinden. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van bezoekers.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen. De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de annulering, wijzigingen of afwijkingen in (de inhoud van) het programma van het evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie en/of de evenementlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het evenement of in verband met het verblijf op de evenementlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatie.
 • Indien en voor zover de organisatie ondanks het voorgaande jegens de bezoeker op welke grond ook aansprakelijk mocht zijn voor enige door de bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe – en dus geen indirecte of immateriële – schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. De organisatie is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de bezoeker de organisatie onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien de organisatie ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting.
 • De bezoeker is er mee bekend dat er tijdens het evenement harde muziek ten gehore wordt gebracht. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De organisatie adviseert bezoekers om gehoorbescherming te dragen en om regelmatig naar een omgeving te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht om het gehoor rust te gunnen.
 • De organisatie mag bezoekers aansprakelijk stellen voor schade, wanneer er genoeg getuigen zijn van andere bezoekers om dit te bevestigen. En de organisatie mag hiermee in verder beroep gaan.

2. Aanschaf Tickets:

 • Een ticket is geboekt zodra de bezoeker het verschuldigde bedrag heeft voldaan. Een geplaatste bestelling is onherroepelijk en de bezoeker kan de overeenkomst na dat moment niet wijzigen. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren, danwel daaraan aanvullende voorwaarden te stellen.
 • Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het evenement en/of tickets wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt. Door bijkomende kosten van bijvoorbeeld reservering, betaling en/of bezorging kunnen prijzen voor tickets hoger liggen dan de door de organisatie op de tickets geprinte prijzen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde verstrekte informatie.

3. Tickets & Toegang:

 • De bezoeker dient bij het betreden van de evenementlocatie te beschikken over een geldig ticket en over een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), dat op verzoek moet worden getoond. Bezoekers ontvangen bij aankomst bij het evenement tegen inlevering van het ticket een polsbandje. Dit polsbandje dient gedurende de gehele duur van het evenement om de pols te worden gedragen, mag niet worden afgedaan of van drager wisselen. Op eerste verzoek van medewerkers van de organisatie, de evenementlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag moet het polsbandje worden getoond.
 • Een ticket wordt eenmalig aan de bezoeker verstrekt en verschaft slechts de houder van het ticket (eenmalig) toegang tot het evenement en de evenementlocatie tenzij anders door de organisatie aangegeven.
 • Het toegangsbewijs geeft slechts toegang tot de delen van het evenement en/of terrein zoals dat door de organisatie en/of op dat toegangsbewijs uitdrukkelijk kenbaar is gemaakt.
 • Toegang tot het evenement is mogelijk vanaf de openingstijd tot de sluitingstijd. Beide tijden staan vermeld op het toegangsbewijs en/of op de website van het evenement.
 • Indien de aangeschafte tickets door de betreffende bezoeker niet tijdig zijn ontvangen, of indien er gebreken of fouten in de tickets worden geconstateerd, dan dient de bezoeker schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met de organisatie.
 • Indien een ticket bestaat uit een door of vanwege de organisatie verstrekte barcode, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail) aan de bezoeker wordt verstrekt, dient de bezoeker ervoor te zorgen dat dit ticket daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie kan worden verstrekt.
 • Vanaf het moment dat het ticket aan de bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik daarvan. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van tickets door welke oorzaak dan ook. In het geval de organisatie door de bezoeker om vervangende tickets wordt verzocht, is de organisatie gerechtigd dat te weigeren of daar kosten voor in rekening te brengen.
 • Het is de bezoeker niet toegestaan om de tickets aan derden (weder) te verkopen, te koop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden, te verstrekken of in commerciële uitingen te verwijzen naar de tickets.
 • De organisatie kan besluiten om de tickets op naam (gepersonaliseerd) te verkopen. De organisatie is gerechtigd (maar niet verplicht) om de identiteit van de houder van het ticket te controleren om vast te stellen of deze overeenkomt met de naam op de ticket, en voor zover deze niet overeenkomt, om de houder de toegang tot het evenement te weigeren.

4. Betalingen: 

 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van verlies of diefstal van betaalinstrumenten.
 • Bij storingen, onderhoudswerkzaamheden en/of beveiligingsmaatregelen kan het nodig zijn dat de organisatie het gebruik van de betaalinstrumenten (tijdelijk) stopt of beperkt. De organisatie is niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

5. Annulering of verplaatsing evenement: 

 • In geval van oplegging door overheidswege of overmacht in de ruime zin des woord, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiesten(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën etc. heeft Stichting Actief in De Wiek het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren. Ook heeft de organisatie het recht artiesten te wijzigen en/of annuleren als het festival niet op volledige capaciteit georganiseerd kan worden.
 • Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Stichting Actief in De Wiek wordt geannuleerd, zal de organisatie niet verplicht zijn enige vergoeding aan de bezoeker te restitueren, ongeacht welke prijs de bezoeker voor het toegangsbewijs heeft betaald. Servicekosten of overige (gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed. Evenmin kan de bezoeker aanspraak maken op (vervangende) toegang voor een ander evenement.
 • Eventuele restitutie bestaat uit het restant van het entreegeld zoals vermeld op het ticket na aftrek van de door de organisatie gemaakte kosten bij een eventueel batig saldo. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden op de door de organisatie aangegeven wijze
 • Het evenement wordt georganiseerd conform de op dat moment geldende overheidsregels in de ruime zin des woords.

6.   Huisregels van ’Monsters of Rock’: 

 • Algemeen
  • Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings-) personeel dienen direct opgevolgd te worden. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie
  • Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren. Dit geldt onder meer in het kader van de Drank- en Horeca Wetgeving, waaruit volgt dat aan bezoekers onder de 18 jaar geen alcohol wordt geschonken. Bezoekers zijn verplicht om zich op verzoek van de organisatie te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht. Indien geen legitimatiebewijs getoond kan worden zal de toegang tot het evenement geweigerd worden. Kopieën zijn niet toegestaan.
  • De bezoekers deponeert afval in de containers, zo houden we samen het terrein schoon! En houden het afval op het evenemententerrein!
  • Huisdieren zijn niet toegestaan op het terrein, mits de organisatie hier toestemming voor geeft.
 • Toegang
  • Toegang is uitsluitend mogelijk met een geldig toegangsbewijs. Dit toegangsbewijs is verkrijgbaar in de vorm van een ticket welke aan te schaffen is via de (online) ticketshop, aangewezen verkooppunten en aan de kassa. Eenmaal gekochte kaarten worden niet teruggenomen. Doorverkoop van kaarten aan derden met het oogpunt winst te behalen is verboden.
  • Bezoekers ontvangen bij aankomst bij het evenement tegen inlevering van het ticket een polsbandje. Dit polsbandje dient gedurende de gehele duur van het evenement om de pols te worden gedragen, mag niet worden afgedaan of van drager wisselen. Een (beschadigd) polsbandje dat niet om de pols wordt gedragen geeft geen toegang tot het evenement. Voor Monster of Rock geldt geen leeftijdsgrens. Bij binnenkomst krijgen personen onder de 18 jaar een apart polsbandje.
  • Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd (zoals, maar niet uitsluitend door middel van fouilleren of tassencontrole) door een beveiligingsmedewerker. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van hetzelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd, zonder teruggaaf van entreegelden. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.
 • Alcohol
  • Bezoekers van 18 jaar en ouder krijgen, bij de entree van het feest, een polsbandje waarmee alcoholhoudende consumpties gekocht en genuttigd kunnen worden. Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar krijgen een polsbandje waarmee louter alcoholvrije consumpties aangeschaft kunnen worden.
  • De organisatie is niet aansprakelijk voor het doorgeven (en de gevolgen) van alcoholische dranken aan  bezoekers onder de 18 door bezoekers boven de 18. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het geven van alcohol aan vrienden of familie onder de 18. De organisatie doet er alles aan om dit zoveel mogelijk te voorkomen.
  • Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.
 • Drugs en andere niet-toegestane middelen
  • Vanuit de Nederlandse overheid is bepaald dat alle festivals in Nederland de “Zero Tolerance” regeling hanteren. Dit houdt in dat er geen soft-en harddrugs zijn toegestaan op het terrein. Het gebruik of voorhanden hebben van lachgas is verboden in en om het evenemententerrein.
  • Voorts is het verboden om het evenement met het volgende te betreden: etenswaren, (alcoholische) dranken, glaswerk, (plastic) flessen, bidons, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, (klap)stoelen, krukjes, opblaasbare objecten, selfiesticks, slag-, steek, vuur  of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video, audio, opname en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera ́s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie). Of er is sprake van professionele apparatuur is uitsluitend ter beoordeling van de organisatie. Dit alles ter beoordeling van de organisatie en op straffe van inbeslagname en / of aangifte bij de politie.
  • Het is slechts toegestaan om medicijnen mee naar het evenement te nemen, indien:
   • De medicijnen nog in de originele en afgesloten verpakking zitten;
   • Zijn voorzien van de originele bijsluiter;
   • Aangetoond kan worden waarom deze medicijnen gebruikt worden.
   • Indien niet aan voornoemde voorwaarden wordt voldaan -of de organisatie andere gronden heeft om te twijfelen aan de getoonde middelen/medicijnen- dan is de organisatie bevoegd om de bezoeker de toegang te weigeren, zonder enig recht op restitutie. Indien bezoeker toch toegang wenst te verkrijgen, dient hij de medicijnen aan organisatie af te geven, zonder dat de organisatie gehouden is tot het vergoeden van de (waarde van die) medicijnen, en deze in de daarvoor bestemde bak te deponeren.
  • Ongewenste gedragingen
   • Het is verboden om op enige wijze te dreigen met en/of gebruik te maken van verbaal en/of lichamelijk geweld, maken van discriminerende of racistische opmerkingen in woord en/of gebaar, (seksuele) intimidatie, wildplassen en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigende uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden.
   • Het dragen van nationalistische en/of politieke uitingen in kleding is verboden. De organisatie houdt zich het recht om de toegang tot het evenement te ontzeggen, wanneer zij van mening is dat er niet aan bovengenoemde kledingvoorschriften wordt voldaan.
   • Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen, te vervuilen en/of te vernielen. Hieronder vallen ook, maar niet uitsluitend handelingen als crowdsurfen, vuur(tjes) maken, bier gooien en modder gooien. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen. Bij constatering zal de bezoeker de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd en worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op de bezoeker verhaald worden.
   • Het is voorts niet toegestaan om op het terrein commerciële activiteiten (zoals, maar niet uitsluitend, het verrichten van handel, verkoop en/of promotieactiviteiten zonder toestemming van de organisatie).
   • Registratie van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen het professioneel fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen voor commerciële doeleinden, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.
 • Voorzieningen
  • Op het terrein zijn voldoende sanitaire voorzieningen, welke (grotendeels) gratis toegankelijk zijn.
  • In alle tenten van het festival, toiletcabines, tijdelijke gebouwen of andere inrichtingen op het evenemententerrein geldt een algeheel rookverbod, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Het is wel toegestaan te roken in de buitenlucht. Eventuele, ten gevolge van de overtreding door de bezoeker, aan de organisatie opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald.
  • Op het festivalterrein is een uitgebreide EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht voor ernstige gevallen, maar ook voor kleine dingen zoals een pleister. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de bezoekers nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volg ten alle tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties.
  • Consumpties, zoals drank en eten, kunnen enkel worden betaald met de hiervoor aangestelde munten.
  • Het is niet toegestaan om consumpties van en naar het festivalterrein mee te nemen.
 • Diefstal, verlies en andere risico’s
  • Op het evenemententerrein is een garderobe aanwezig. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijtraken van spullen. Tevens is de organisatie niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen tickets. De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar het evenement en/of achter te laten in de auto.
  • Op het evenemententerrein kan harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De organisatie adviseert om oordoppen te dragen (die bij voldoende beschikbaarheid tegen een geringe prijs verkrijgbaar zijn bij de muntenverkoop).
 • Overige situaties
  • Eenieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.
  • Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. De organisatie dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie noch binnen, noch buiten het terrein en/of het evenement mochten ondervinden.
  • Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels.
  • Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten. Afhankelijk van de aard van de overtreding van de huisregels kan de organisatie de toegang voor de komende edities te ontzeggen (voor tenminste twee jaar) en de bezoeker overdragen aan de politie.
  • In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

7. Privacy en persoonsgegevens: 

 • Door het sluiten van een overeenkomst met de organisatie kunnen (persoons)gegevens van de bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door de organisatie verwerkt.
 • De organisatie gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om.
 • Bij het sluiten van de overeenkomst met de organisatie geeft de bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens.
 • Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd, zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Daarnaast kunnen door de organisatie geselecteerde mediapartners audio-, en/of audiovisuele opnamen maken ten behoeve van concertregistraties en/of promotie van het evenement.